• Winkelwagen
    0 Product(en) € 0,00
    • 0 Product(en) € 0,00

Tante Hannie is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Gelderland als onderdeel van Stichting MediaDrome.
 

Artikel 1 - Toepasselijkheid voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons afsluit, ook als bij de uitvoering derden (dienen te) worden betrokken. Door te bestellen geeft u aan met de voorwaarden akkoord te gaan.

Artikel 2 - bestelling en totstandkoming overeenkomst

a. Er is sprake van een overeenkomst op het moment dat u een bestelling plaatst via internet of wanneer wij uw bestelling telefonisch hebben aangenomen. De bestelling is niet geldig als wij uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kunnen vaststellen.

b. Wij kunnen in individuele gevallen zonder nadere motivatie een bestelling weigeren of aanvullende voorwaarden stellen.

c. De artikelen op de website zijn vrijwel altijd op voorraad. Mocht het product, om wat voor een reden dan ook, niet meer leverbaar zijn dan wordt de overeenkomst via mail onzerzijds ontbonden. Kan het product later worden geleverd dan zullen wij dit via mail met u communiceren.

Artikel 3 - Prijzen en betalingen

a. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en inclusief omzetbelasting (BTW).

b. Wij behouden het recht om bij fouten in prijspublicaties alsnog de juiste prijs in rekening te brengen.

c. Betaling kan uitsluitend plaatsvinden volgens de hierna te noemen betalingsmethoden:

- betalingen via omnikassa

- overschrijving naar onze Rabobank rekening:  IBAN: NL08RABO0190528184

d. Als betaaldatum via de bank geldt de datum van bijschrijving op de rekening van Stichting MediaDrome. Voor Ideal betalingen geldt de datum van de Ideal overboeking.

e. Een bestelling wordt uitgeleverd als de betaling door ons is ontvangen.

Artikel 4 - Levering en verzendkosten

a. De levertijd is over het algemeen de dag nadat wij de betaling hebben ontvangen*. Is het product niet op voorraad dan zal in overleg de levering plaats vinden. Wil je een precieze levertijd dan informeer altijd van te voren via administratie@tante-hannie.nl

* wij zijn afhankelijk van PostNL. Wij zijn niet aansprakelijk voor een latere levering als dit oorzaak is van PostNL.

b. Bestellingen worden verzonden via de PostNL. De volgende verzendkosten worden in rekening gebracht:

Nederland
- bij orders tot € 50,-  zijn de verzendkosten standaard € 6,75 bij vooruitbetaling via de bank of Ideal. Er zijn wel enkele producten waar de verzendkosten lager zijn.
- bij orders boven de € 100,- is verzending gratis bij vooruitbetaling via de bank of Ideal.

Europa 
Tot 2000 gram € 9,- (zonder track & trace), € 13,- (met track & trace. Tussen de 2000 en 5000 gram € 19,80.  Boven de € 150,-  tot 2000 gram GRATIS. Andere verzendkosten op aanvraag via paul@mediadrome.nl

c. Als bij de bestelling voor een niet passende verzendmethode is gekozen worden de juiste kosten alsnog in rekening gebracht.

d. Indien u een afwijkende levering wenst worden de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht (bijv. aangetekende verzending). Laat dat dan weten per mail: 
paul@mediadrome.nl.


e. Als geldig afleveradres geldt het laatst bij ons bekende adres. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de levering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden na bijvoorbeeld een verhuizing.

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud

Wij blijven eigenaar van de geleverde artikelen tot het moment dat de volledige koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 6 – Retour zenden en/of ruilen

a. U bent gerechtigd om binnen 7 werkdagen na levering de artikelen in oorspronkelijke staat zonder opgaaf van reden te retourneren op dezelfde wijze verpakt als waarin deze zijn geleverd. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail.

De in rekening gebrachte verzendkosten blijft u verschuldigd. Een reeds door u betaald bedrag zal verminderd met de in rekening gebrachte verzendkosten binnen 14 dagen na feitelijke retourname van de artikelen teruggestort worden op uw rekening.

b. Ruiling van artikelen kan uitsluitend op schriftelijk verzoek binnen 7 werkdagen na levering van de artikelen. De artikelen dienen in oorspronkelijke staat en op dezelfde wijze verpakt retour gezonden te worden. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail.

c. Na de periode van 7 werkdagen kunt u uw aankoop niet meer retourneren en blijft u het volledige aankoopbedrag verschuldigd. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document.

d. In de volgende situaties kunt u een artikel in geen geval terugsturen:

- Het artikel is niet meer compleet of is beschadigd;
- Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken;
- Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde verpakking.


e. Tante Hannie is verantwoordelijk voor de fabrieksbatterijen. In veel items, zeker als ze een paar jaar oud zijn, zijn voorzien van fabrieksbatterijen. Deze zijn eerder leeg. Zijn de batterijen leeg, dan zien wij dit niet als reden om uw aankoop retour te nemen. U dient deze batterijen zelf te vervangen.

Artikel 7 - Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van bestelde artikelen gaat van ons op U over op het moment van juridische en/of feitelijke levering.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

a. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in onze publicaties of die van fabrikant bij de door ons geleverde artikelen.

b. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:

oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van verkoper, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van verkoper, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

c. Het is niet toegestaan om de artikelen voor commerciele doeleinden in welke vorm dan ook te gebruiken c.q. in te zetten. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele claims van licentiehouder(s) van de artikelen in geval van overtreding.

Artikel 9 - Privacy statement

Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistratie en zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de bestelling. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij daar een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt.

Artikel 10 - Geschillen

Bij een geschil dienen beide partijen zich tot het uiterste in te spannen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Wij behouden nietemin het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 11 - Toepasselijk recht

a. Op elke overeenkomst tussen ons en u als koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

b. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.